Ấy ai lăn lóc ở giường đây?
Thân thể hình thù thảm hại thay!
Da nổi cam sành, sùi mặt mũi,
Bụng to trống cái, ngẳng chân tay.
Lở lang đâu thấy không xa lánh,
Ho hắng ai gần chẳng sợ lây?
Tật ách nhân gian nào xiết kể,
Rặt là quả báo với cơ đầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]