Ấy ai sùi sụt khóc bên kia,
Hẳn chỉ khóc vì nỗi biệt ly.
Kiếp ở phù sinh sao ngắn ngủi?
Ngày về âm phủ mới dài ghê.
Trên mồ cỏ cấy chưa vàng úa,
Trong vạc dầu sôi đã trói ghì.
Xác sướng bao nhiêu hồn khô bấy,
Ai tường nông nỗi dưới âm ty?


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 58