Già không đới tật cũng là tiên,
Phải biết tu từ lúc thiếu niên.
Nuôi khí, tiết linh bồi đại địa,
Tu tâm, luyện tính bổ tiên thiên.
Trẻ phòng sinh đẻ, già phòng chết,
Ăn được điều hoà, ngủ được yên.
Già chẳng trót đời, thiên hạ khối,
Cái gương tày liếp vẫn treo bên.


Nguồn:
1. Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 57
2. Vũ Bằng, Trung Bắc chủ nhật, số 188 (Tết Giáp Thân), Hà Nội, 30-1-1944