Ai tường nông nỗi dưới âm ty?
Cha mẹ khổ, con có sướng gì?
Khách chén trên nhà cười vỡ đố,
Người ngồi trong ngục khóc như ri.
Đã hoài xôi thịt hong cùng bái,
Lại uổng công lao phục với quỳ.
Giỗ lớn, ma to vì nợ miệng,
Mấy người đã biết hiếu là chi?


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 59