Già bệnh nơi Vu sơn,
Khách Sở phải nấn ná.
Bữa sau lo thuốc thừa,
Năm ngoái theo hoa nở.
Cát ướt đủ đêm mưa,
Gió xuân nhiều nước trở.
Chia, gộp cặp bút ban,
Cảnh lênh đênh cùng tả.

tửu tận tình do tại