Tập thơ Cát trắng của Nguyễn Duy do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, 23 Lý Nam Đế, Hà Nội phát hành lần thứ hai, có sửa chữa bổ sung, số xuất bản 211/01 CXB, in 1050 cuốn khổ 12x19cm 96 trang, tại nhà in Quân đội nhân dân, in xong và nộp lưu chiểu tháng 4-1995.