Tặng em Hạng - người làm gạch

Đất im lặng dưới chân ta
Mà nghe có tiếng phố nhà âm vang
Xôn xao mái ngói, nhà tầng
Lắng nghe có tiếng hát thầm... đất thôi

Hòn đất là hòn đất rời
Thành vuông gạch dẻo - tay người nhào nên
Hòn đất là hòn đất mềm
Qua nghìn độ lửa - chắc bền dài lâu
Hòn đất là hòn đất nâu
Ra lò - đất rực rỡ màu đỏ tươi

Nhanh tay nào bạn mình ơi
Gạch đi trăm ngả trăm nơi đang chờ
Bom rơi xuống phố xuống nhà
Phố nhà rơi xuống đất ta những ngày...
Bàn tay vẫy gọi bàn tay
Nhà cao lại dưới đất dày mọc lên

Tay nâng hòn đất lặng im
Để nguyên là đất, cất nên là nhà


Quảng Ngọc, 26-9-1972

Phần đầu bài thơ này được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, Tiếng Việt 3 giai đoạn 1990-2003.

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973