- Cửa nhà bom giội trắng tay
Chỉ còn mấy bắp ngô này con ơi
Con về giữa buổi nắng nôi
Quà đồng chỉ có thế thôi, gọi là...
Nghẹn ngào mẹ nói chẳng ra
Nghẹn ngào chiến sĩ nhận quà ngô non

***

Ít ngô mà lại nhiều con
Mẹ cười móm mém: - hãy còn nước đây!
Bát sành lần lượt chuyền tay
Nước ngô mẹ lại rót đầy cho con:
- Ai chưa uống nước ngô non
Là chưa được thấm cái ngon của đồng

***

Cây ngô đứng nắng vẹo hông
Cho con bát nước mát lòng mẹ ơi!

Quà đồng chỉ có thế thôi...


Cam Lộ, 4-1972

Nguồn: Nguyễn Duy, Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973