Phúc ấm trời chung lại một nhà,
Linh xuân tuổi hạc một vầng già;
Khắp đùn khí thuỵ mây non tía,
Rộng mở nền nhân nước dải là;
Vui tiệc chen đua bày ẩm trượng,
Tìm thơm đủng đỉnh nhặt hành xa;
Tĩnh trong cõi thọ còn nhiều nữa,
Những cái mùi đời hết lại qua.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 127, tháng 3-1928