Duyên phận ơn trên đã sắt son
Ta về vườn cũ cúc ta còn
Nhặt thêm phong nguyệt ngày thừa thãi
Ôn lại cung tên lũ cỏn con
Vui thú chi lan hầu đã ngán
Nhớ mùi mục túc vẫn là ngon
Thị phi thảy chuyện nhân gian cả
Vẹn lấy phù sinh một cuộc tròn


Sách Văn đàn bảo giám chép tác giả bài này là Lê Ngô Cát, với tiêu đề Cảm tác và nội dung như sau:
Duyên phận đâu mà dám sắt son
Ta về vườn cúc cũ ta còn
Nhặt thêm phong nguyệt ngày thừa thãi
Ôn lại chi hồ lũ cỏn con
Vui thú chi lan hầu dễ ngán
Nhớ mùi mục túc vẫn là ngon
Thị phi thây cả nhân gian chuyện
Giữ lấy phù sinh một cuộc tròn
Nguồn:
1. Xuyến Ngọc Hầu - Tác phẩm, NXB Khoa học xã hội, 2006
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004