Duyên phận ơn trên đã sắt son,
Ta về vườn cũ cúc ta còn.
Nhặt thêm phong nguyệt ngày thừa thãi,
Ôn lại cung tên lũ cỏn con.
Vui thú chi lan hầu đã ngán,
Nhớ mùi mục túc vẫn là ngon.
Thị phi thảy chuyện nhân gian cả,
Vẹn lấy phù sinh một cuộc tròn.


Bản ở trên theo Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu.

Bản trên Nam Phong tạp chí (số 127):
Thăm quê cảm tác

Duyên phận ân trên đã sắt son,
Ta về vườn cũ cúc ta còn.
Nhặt thêm phong nguyệt ngày thừa thãi,
Ôn lại cung tên lũ cỏn con.
Vui thú chi lan hầu đã ngán,
Nhớ mùi mục túc vẫn là ngon.
Thị phi gác chuyện nhân gian cả,
Vẹn lấy phù sinh một cuộc tròn.
Bản trong Văn đàn bảo giám (chép nhầm tên tác giả là Lê Ngô Cát):
Cảm tác

Duyên phận đâu mà dám sắt son,
Ta về vườn cúc ta còn.
Nhặt thêm phong nguyệt ngày thừa thãi,
Ôn lại chi hồ lũ cỏn con.
Vui thú chi lan hầu dễ ngán,
Nhớ mùi mục túc vẫn là ngon.
Thị phi thây cả nhân gian chuyện,
Giữ
lấy phù sinh một cuộc tròn.
Nguồn:
1. Trần Thị Băng Thanh, Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2006
2. Nam Phong tạp chí, số 127, tháng 3-1928
3. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004