Tên tập thơ nghĩa là: Thơ Nôm của ông Án phủ.

 

 1. Cảm tác
 2. Cảm tác khi đi qua chùa Đông Hoa nghe tiếng đọc sách
 3. Cảm xúc nhân mấy ngày ốm nặng
 4. Chơi bè ở Đằng giang
 5. Chơi chùa Bầu (I)
 6. Chơi chùa Bầu (II)
 7. Chơi chùa Bầu xướng hoạ cùng cử nhân họ Bùi
 8. Chơi chùa Thiên Bảo cùng xướng hoạ với ông Đạo Khê
 9. Đề thuyền buôn
 10. Đến chơi quan huyện La Thạch ngẫu chiếm
 11. Đến chơi trường học ông Phạm Công Thuyên
 12. Đưa cho bạn
 13. Đưa cho mấy thầy Hoà Nam
 14. Đưa cho ông Lãn Phu
 15. Đưa cho ông Lân Phu
 16. Giám đốc trường thi năm Kỷ Mão
 17. Gửi bạn họ Phạm người Nghệ An
 18. Gửi bạn nghèo Bồng Phong
 19. Gửi cho bạn
 20. Hoạ bài thơ của Hoàng nghĩa huynh bài 1
 21. Hoạ bài thơ của Hoàng nghĩa huynh bài 2
 22. Hoạ bài thơ của ông Phạm Công Thuyên
 23. Hoạ bài thơ uống rượu với bạn ở Trúc Khê hoa viên
 24. Hoạ thơ nhà mới của ông Đạo Khê
 25. Hoạ thơ ông Đạo Khê
 26. Hoạ thơ ông Lãn Phu
 27. Hoạ thơ ông Liên Phong
 28. Hoạ thơ ông Trúc Khê
 29. Hoạ thơ tức cảnh của Đạo Khê công
 30. Khai bút năm Kỷ Sửu
 31. Khỏi bệnh tạ thầy thuốc
 32. Lên gác chùa Hội Tiên bài 1
 33. Lên gác chùa Hội Tiên bài 2
 34. Một bài hoạ theo
 35. Mừng nghĩa huynh thọ bảy mươi
 36. Mừng nhạc phụ làm nhà mới (Làm hộ Tử Thông)
 37. Mừng ông Biện Tráng làm nhà mới
 38. Năm Tân Mão Sơn Phỉ xuẩn động
 39. Ngày tết khai bút
 40. Ngày xuân có cảm
 41. Ngày xuân dậy sớm
 42. Ngày xuân gửi cho bạn
 43. Ngày xuân khai bút
 44. Ngày xuân qua trên sông
 45. Nghĩ hộ bạn mừng ông Đạo Khê
 46. Phụ bài nguyên xướng của ông Đạo Khê
 47. Phụ thơ ông Đạo Khê hoạ lại
 48. Qua trên sông bài 1
 49. Qua trên sông bài 2
 50. Say rượu
 51. Tặng nhà sư
 52. Tặng ông Đạo Khê ở nơi tân ngụ
 53. Tặng ông Trúc Khê ở Hoa Dương thôn
 54. Thơ vịnh hoài
 55. Tiễn ông Đạo Khê về kinh
 56. Trả lời ông Đạo Khê
 57. Tự thán bài 1
 58. Tự thán bài 2
 59. Tự thuật
 60. Tức cảnh
 61. Uống rượu với bạn ở Trúc Khê hoa viên
 62. Vào Gia Định thuyền đi được ổn đáng
 63. Về quê cũ cảm tác
 64. Viếng cái thây phơi ở bờ sông
 65. Vịnh cá vàng
 66. Vịnh đèn
 67. Vịnh đùa con muỗi đêm
 68. Vịnh hoài
 69. Vịnh non nhân nước trí (tại huyện Bằng Tuyền)
 70. Vịnh vườn hoa cảnh xuân
 71. Hữu cảm ngẫu chiếm (Cảm hứng ngẫu nhiên thành thơ)
 72. Hý vịnh hà sào (Đùa vịnh đánh tổ tôm)
 73. Phản bộ cố hương cảm tác (Về quê cũ cảm tác)
 74. Liên nhật đông thống hữu cảm (Cảm xúc nhân mấy ngày ốm nặng)