Tên tập thơ nghĩa là: Thơ Nôm của ông Án phủ.

 

 1. Cảm tác
 2. Cảm tác khi đi qua chùa Đông Hoa nghe tiếng đọc sách
 3. Cảm xúc nhân mấy ngày ốm nặng
 4. Chơi bè ở Đằng giang
 5. Chơi chùa Bầu
 6. Chơi chùa Bầu xướng hoạ cùng cử nhân họ Bùi
 7. Chơi chùa Thiên Bảo cùng xướng hoạ với ông Đạo Khê
 8. Đề thuyền buôn
 9. Đến chơi quan huyện La Thạch ngẫu chiếm
 10. Đến chơi trường học ông Phạm Công Thuyên
 11. Đưa cho bạn
 12. Đưa cho mấy thầy Hoà Nam
 13. Đưa cho ông Lãn Phu
 14. Đưa cho ông Lân Phu
 15. Giám đốc trường thi năm Kỷ Mão
 16. Gửi bạn họ Phạm người Nghệ An
 17. Gửi bạn nghèo Bồng Phong
 18. Gửi cho bạn
 19. Hoạ bài thơ của Hoàng nghĩa huynh bài 1
 20. Hoạ bài thơ của Hoàng nghĩa huynh bài 2
 21. Hoạ bài thơ của ông Phạm Công Thuyên
 22. Hoạ thơ ông Đạo Khê
 23. Hoạ thơ ông Lãn Phu
 24. Hoạ thơ ông Liên Phong
 25. Hoạ thơ ông Trúc Khê
 26. Hoạ thơ tức cảnh của Đạo Khê công
 27. Khai bút năm Kỷ Sửu
 28. Khỏi bệnh tạ thầy thuốc
 29. Lên gác chùa Hội Tiên bài 1
 30. Lên gác chùa Hội Tiên bài 2
 31. Một bài hoạ theo
 32. Mừng nghĩa huynh thọ bảy mươi
 33. Mừng nhạc phụ làm nhà mới (Làm hộ Tử Thông)
 34. Mừng ông Biện Tráng làm nhà mới
 35. Năm Tân Mão Sơn Phỉ xuẩn động
 36. Ngày tết khai bút
 37. Ngày xuân có cảm
 38. Ngày xuân dậy sớm
 39. Ngày xuân khai bút
 40. Ngày xuân qua trên sông
 41. Nghĩ hộ bạn mừng ông Đạo Khê
 42. Phụ thơ ông Đạo Khê hoạ lại
 43. Qua trên sông bài 1
 44. Qua trên sông bài 2
 45. Say rượu
 46. Tặng nhà sư
 47. Tặng ông Đạo Khê ở nơi tân ngụ
 48. Tặng ông Trúc Khê ở Hoa Dương thôn
 49. Thơ vịnh hoài
 50. Tiễn ông Đạo Khê về kinh
 51. Trả lời ông Đạo Khê
 52. Tự thán bài 1
 53. Tự thán bài 2
 54. Tự thuật
 55. Tức cảnh
 56. Uống rượu với bạn ở Trúc Khê hoa viện
 57. Vào Gia Định thuyền đi được ổn đáng
 58. Về quê cũ cảm tác
 59. Viếng cái thây phơi ở bờ sông
 60. Vịnh cá vàng
 61. Vịnh đèn
 62. Vịnh đùa con muỗi đêm
 63. Vịnh hoài
 64. Vịnh non nhân nước trí (tại huyện Bằng Tuyền)
 65. Vịnh vườn hoa cảnh xuân
 66. Hữu cảm ngẫu chiếm (Cảm hứng ngẫu nhiên thành thơ)
 67. Hý vịnh hà sào (Đùa vịnh đánh tổ tôm)
 68. Phản bộ cố hương cảm tác (Về quê cũ cảm tác)
 69. Liên nhật đông thống hữu cảm (Cảm xúc nhân mấy ngày ốm nặng)