賜北城陳老文安大壽

晨接北城上奏章,
太平瑞氣請旌揚。
宗枝蕃衍偏鍾秀,
骨肉團圓益克昌。
高壽百齡徵世盛,
連綿五代集同堂。
予蒙天眷古希日,
亦可欣瞻致此祥。

 

Tứ Bắc Thành Trần lão Văn Yên đại thọ

Thần tiếp Bắc Thành thượng tấu chương,
Thái bình thuỵ khí thỉnh tinh dương.
Tông chi phồn diễn thiên chung tú,
Cốt nhục đoàn viên ích khắc xương.
Cao thọ bách linh trưng thế thịnh,
Liên miên Ngũ đại tập đồng đường.
Dư mông thiên quyến cổ hy nhật,
Diệc khả hân chiêm trí thử tường.

 

Dịch nghĩa

Buổi sớm nhận được tấu chương của quan Bắc Thành dâng lên.
Khí tốt lành của đời thái bình, xin được biểu dương.
Dòng dõi đông đúc, riêng được chung đúc tốt đẹp,
Cốt nhục xum vầy càng thêm phồn thịnh.
Tuổi thọ cao trên trăm tuổi, chứng tỏ đời thịnh trị,
Liên tục năm đời sống cùng một nhà.
Ta được trời thương cho đến ngày hưởng tuổi xưa nay hiếm,
Cũng có thể mừng vui thấy điềm tốt lành này.


Bài thơ này chép trong Long Biên bách nhị vịnh của Bùi Cơ Túc, sau bài Diễn Tường môn 衍詳門, và được chép lại trong Hà Thành thi sao, với lời dẫn (dịch) như sau: Ở phía ngoài cửa đông nam thành Hà Nội, và phía nam đình Quảng Minh thuộc thôn Nam Ngư, huyện Thọ Xương. Năm Minh Mệnh thứ 9 (1828), quan Tổng trấn Bắc Thành dâng biểu xin triều đình ban biển tặng thưởng cho một thường dân, tên là Trần Văn Yên thọ trên 100 tuổi. Gia đình 5 đời ở chung với nhau hoà thuận (ngũ đại đồng đường), con cháu đông đàn dài lũ, lại học hành nghiêm túc. Nhà vua đã ban tặng cho già Trần Văn Yên vàng, lụa và tấm biển có dòng chữ vàng “Dịch diệp diễn tường” (Nối đời mãi được hưởng điềm lành). Năm đó, trong dân gian nhiều người thọ 100 tuổi, có đến hơn 170 người được ban thưởng, nhưng cụ họ Trần là người đầu tiên. Kính phụng chép bài thơ ngự chế của nhà vua ở sau.

Đề mục trong sách dẫn ghi là “Cung lục ngự chế” 恭綠御製 (Kính chép bài thơ vua làm). Tiêu đề ở đây do người đăng bài tạm đặt.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]