Năm mươi nhăm tuổi hãy mừng ta,
Còn bốn mươi nhăm nữa đó mà!
Đội đức hải sơn ngày tháng rộng,
Ngẫm mình râu tóc tuyết sương pha.
Cung đàn chị nguyệt dù yêu trẻ,
Chén rượu làng quê vẫn kính già.
Xiêm áo cũng chung nhờ lộc nước,
Được riêng mạnh khoẻ, phúc riêng nhà.


Tiêu đề nghĩa là tự mừng thọ 55 tuổi.

Nguồn:
1. Nguyễn Duy Diễn, Dương Khuê, NXB Nguồn Sống, 1969
2. Dương Quảng Hàm, Quốc văn trích diễm: Cao đẳng tiểu học độc bản, Kim Khuê ấn quán phát hành, 1928
3. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929