Hàn Phi chết còn hận,
Ngu Khanh viết cạn sầu.
Trường Sa dòng Tương đắp,
Mạnh, Đảo thơ giam tù.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.