Lầu Nhạc Dương trăng kề cửa sổ
Ảnh cờ tràng in đỏ mặt đàm
Xuân tàn vạn ý ngổn ngang
Qua song hồ nhập Tây giang một dòng

tửu tận tình do tại