15.00
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 11/11/2018 15:46 bởi Vanachi
Trần Tú Viên 陳秀嵈 tự Tuý Sơn 粹山, là tông thất nhà Trần, con của Vũ Đạo hầu Trần Thẩm (Trần Túc Kinh), sinh khoảng năm 1232, ban đầu được phong Văn Chiêu hầu (Đại Việt sử ký toàn thư ghi Văn Chiêu hầu là Trần Văn Lộng, nhưng theo Lê Tắc trong An Nam chí lược thì tước của Trần Văn Lộng là Chương Hoài hầu, có lẽ Lê Tắc đúng vì Trần Văn Lộng chính là bố vợ sau của Lê Tắc), sau đổi là Văn Nghĩa hầu.

Năm 1285, khi nhà Nguyên sai Thoát Hoan sang đánh, ông thuyết phục cha là Trần Túc Kinh ra hàng. Sau đó Trần Túc Kinh cùng gia quyến và cháu họ là Trần Ích Tắc sang hàng nhà Nguyên. Trên đường đi đến Ung Châu thì Trần Túc Kinh chết, nên khi tới nơi, Trần Tú Viên và Trần Ích Tắc vào chầu. Ích Tắc được phong An Nam quốc vương, còn ông được phong Phụ Nghĩa công, Tư Thiện đại phu, đeo kim…