Muốn gửi sầu theo tiếng nhạn kêu
Chia ly, rượu đục, gió liêu xiêu
Ngày thu mây biếc vẫn bay đều

Đồn cổ khói tung mờ ụ ngắm
Yên cương cởi bỏ dưới trời chiều
Chiến chinh, còn sống được bao nhiêu?