Trên lầu trời xanh ngắt một màu
Trước lầu trời cỏ tiếp liền nhau
Khuyên đừng lên chót bậc thang cao
Măng mọc dưới thềm thành khóm trúc
Hoa rơi tổ yến đã tha vào
Ngại nghe rừng thẳm tiếng quyên rầu


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.