Trên lầu trời xanh ngắt một màu
Trước lầu trời cỏ tiếp liền nhau
Khuyên đừng lên chót bậc thang cao
Măng mọc dưới thềm thành khóm trúc
Hoa rơi tổ yến đã tha vào
Ngại nghe rừng thẳm tiếng quyên rầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.