Bảng lảng chiều hôm ngắm gốc tùng
Mây dồi lớp lớp vẫn ung dung
Trời sinh cái động Người Tiên đó
Chất ngất đầu non đẹp lạ lùng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)