Dưới núi cờ bay trông rõ
Đầu non kèn trống nghe vang
Giặc bao vây kín cả muôn trùng
Ta vẫn vững vàng chẳng núng

Sớm đã nghiêm phòng dinh luỹ
Chí người lại vững như thành
Trên nẻo Hoàng Dương súng nổ rền
Báo giặc trong đêm trốn chạy

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)