27/07/2021 15:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây giang nguyệt - Tỉnh Cương sơn
西江月-井岡山

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/09/2008 21:05

 

Nguyên tác

山下旌旗在望,
山頭鼓角相聞。
敵軍圍困萬千重,
我自巋然不動。

早已森嚴壁壘,
更加眾志成城。
黃洋界上炮聲隆,
報道敵軍宵遁。

Phiên âm

Sơn hạ tinh kỳ tại vọng,
Sơn đầu cổ giốc tương văn.
Địch quân vi khốn vạn thiên trùng,
Ngã tự vị nhiên bất động.

Tảo dĩ sâm nghiêm bích luỹ,
Cánh gia chúng chí thành thành.
Hoàng Dương giới thượng pháo thanh long,
Báo đạo địch quân tiêu độn.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Dưới núi cờ bay trông rõ
Đầu non kèn trống nghe vang
Giặc bao vây kín cả muôn trùng
Ta vẫn vững vàng chẳng núng

Sớm đã nghiêm phòng dinh luỹ
Chí người lại vững như thành
Trên nẻo Hoàng Dương súng nổ rền
Báo giặc trong đêm trốn chạy

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Tây giang nguyệt - Tỉnh Cương sơn