新平歌送許問

邊柳三四尺,
暮春離別歌。
早回儒士駕,
莫飲土番河。
誰識匣中寶,
楚雲章句多。

 

Tân Bình ca tống Hứa Vấn

Biên liễu tam tứ xích,
Mộ xuân ly biệt ca.
Tảo hồi nho sĩ giá,
Mạc ẩm Thổ Phiên hà.
Thuỳ thức hạp trung bảo,
Sở vân chương cú đa.


Tân Bình tức huyện Bân ở Thiểm Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu biên dài ba bốn thước
Xuân tàn hát khúc biệt ly
Nho sĩ nên hồi xe sớm
Uống nước Thổ Phồn làm chi
Biết chăng đồ quý trong hộp
Thơ văn mây Sở chép ghi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Liễu ba bốn thước biên cương
Chiều xuân ca khúc lên đường biệt ly
Văn nhân ruổi ngựa nhớ về
Thổ Phiên sông ấy uống chi nước này
Trong rương đồ quý ai hay
Văn chương mây Sở vẫn hay nhiều lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu biên cương cao ba bốn thước
Chiều xuân tà ngâm khúc ly ca
Nhà nho nên sớm lên xe
Nước sông chớ có uống chi Thổ Phồn
Ai hay trong hộp bảo tồn
Nhiều chương thơ quý mang hồn Sở Vân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời