Chín năm mới gặp nhau,
Trăm năm bao cơ hội.
Nay lại dặm ngàn xa,
Tiễn anh bên sườn núi.
Cùng rừng, hạc trắng xưa,
Cùng sông, cá bơi lội.
Già lão gượng hát vang,
Biết khi nào tụ lại.
Ca xong cùng bùi ngùi,
Xe vua bỗng lụi đụi.
Nhìn nhau tóc hoa râm,
Xe Hi Hoà khó lái.
Sao Hồ, đất Yên rơi,
Tướng Hán giáo ngưng quải.
Bốn bể cảnh tiêu điều,
Người ít, lắm hùm sói.
Ít người chớ bỏ hoài,
Lắm hổ nên theo dõi.
Đói có đổi con ăn,
Thú sợ bẫy lừa dối.
Ông nắm tài giúp đời,
Cửa vua sáng vời vợi.
Khoảng khoát về vùng đông,
Lui tới như sóng dội.
Cung nam bạn cũ ta,
Ngựa trắng yên vàng chói.
Sức bút vang ngàn đời,
Gặp hiền lòng phấn khởi.
Năm lạnh giữ cành xưa,
Biết anh chỉ huy giỏi.
Chào ông Giả thay tôi,
Bên sông mắc bệnh phổi.

tửu tận tình do tại