點絳脣

採藥歸來,
獨尋茅店沽新釀。
暮煙千嶂,
處處聞漁唱。

醉弄扁舟,
不怕黏天浪。
江湖上,
這回疏放,
作個閒人樣。

 

Điểm giáng thần

Thái dược quy lai,
Độc tầm mao điếm cô tân nhưỡng.
Mộ yên thiên chướng,
Xứ xứ văn ngư xướng.

Tuý lộng biển chu,
Bất phạ niêm thiên lãng.
Giang hồ thượng,
Giá hồi sơ phóng,
Tác cá nhàn nhân dạng.


Toàn bài phần trên phần dưới tương liên, mà đều dùng cảnh giới mới để biểu đạt khâm hoài. Hái thuốc, tịnh không phải là hoàn toàn đúng sự thực, chỉ bất quá mượn đó để điểm tô vể thanh đạt về cảnh sinh hoạt ẩn cư, điểm chuyết thêm khói chiều. Thiên chướng ngư ca, tâm với cảnh tự nhiên tương ngộ, biểu hiện tâm này đối thế đồ lãnh đạm, một con thuyền nhỏ phóng đãng trên giang hồ, không bị ràng buộc gì hết, bề ngoài thì ra dáng nhàn nhân, song thâm tâm ông chứa đọng như thế nào, đọc bài Cảm hoài thi sẽ tưởng thấy được khái quát.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hái thuốc quay về
Một tìm tiệm rượu mua ngay uống
Khói chiều ngàn chướng
Chỗ chỗ nghe ngư xướng

Say rỡn thuyền con
Chẳng sợ tung trời sóng
Giang hồ rộng
Lúc này sơ phóng
Nhàn nhã coi ra dáng


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Hái thuốc vừa về,
Tìm mua quán lá rượu vừa cất.
Khói chiều cao ngất,
Tiếng hát ngư ông bật.

Say lắc thuyền con,
Chẳng sợ sóng trời giật.
Sông hồ thật,
Hồi nầy buông tất,
Ra dáng người nhàn dật!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Đi hái thuốc về
Quán tranh tìm rượu mới cất mua
Sương chiều bóng núi
Như phủ vọng câu hò

Thuyền nhẹ bí tỉ
Mặc muôn sóng nhấp nhô
Giữa sông hồ
Mình ta phóng túng
Ra một kẻ tự do

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Hái thuốc quay về,
Riêng tìm quán rượu mua vò mới.
Chập chùng khói tối,
Chốn chốn chài ca trỗi.

Say ruổi thuyền con,
Chẳng sợ gì sóng tới.
Sông hồ đợi.
Bấy giờ trôi nổi.
Ra vẻ người đang rỗi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời