05/07/2022 15:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần
點絳脣

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 01:35

 

Nguyên tác

採藥歸來,
獨尋茅店沽新釀。
暮煙千嶂,
處處聞漁唱。

醉弄扁舟,
不怕黏天浪。
江湖上,
這回疏放,
作個閒人樣。

Phiên âm

Thái dược quy lai,
Độc tầm mao điếm cô tân nhưỡng.
Mộ yên thiên chướng,
Xứ xứ văn ngư xướng.

Tuý lộng biển chu,
Bất phạ niêm thiên lãng.
Giang hồ thượng,
Giá hồi sơ phóng,
Tác cá nhàn nhân dạng.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hái thuốc quay về
Một tìm tiệm rượu mua ngay uống
Khói chiều ngàn chướng
Chỗ chỗ nghe ngư xướng

Say rỡn thuyền con
Chẳng sợ tung trời sóng
Giang hồ rộng
Lúc này sơ phóng
Nhàn nhã coi ra dáng
Toàn bài phần trên phần dưới tương liên, mà đều dùng cảnh giới mới để biểu đạt khâm hoài. Hái thuốc, tịnh không phải là hoàn toàn đúng sự thực, chỉ bất quá mượn đó để điểm tô vể thanh đạt về cảnh sinh hoạt ẩn cư, điểm chuyết thêm khói chiều. Thiên chướng ngư ca, tâm với cảnh tự nhiên tương ngộ, biểu hiện tâm này đối thế đồ lãnh đạm, một con thuyền nhỏ phóng đãng trên giang hồ, không bị ràng buộc gì hết, bề ngoài thì ra dáng nhàn nhân, song thâm tâm ông chứa đọng như thế nào, đọc bài Cảm hoài thi sẽ tưởng thấy được khái quát.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Điểm giáng thần