Đình cao chót vót
Muôn ngọn mình ta đứng nói cười
Nào ai chung lối
Khói sóng vạn dặm khơi

Mỗ tuy già lão
Tư tưởng đã thua ai
Từng than thở
Thiếu niên sức vóc
Đừng như lão già rồi

tửu tận tình do tại