Động Đình lá rụng dưới trời cao
Mày kẻ, máu tươi vấy chiến bào
Bờ vực, có người ngâm chẳng được
Sóng thu mờ mịt hết "Ly tao"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)