Tháp Tam Nghĩa là tháp chôn di cốt con chim câu ở Tam Nghĩa lí, Hạp Bắc, Thượng Hải, Trung Quốc. Ở Nhật Bản, nhà nông cũng góp sức xây dựng tháp.

Đạn bom lửa thép bao người chết
thoi thóp đói mềm một chú câu
May gặp lòng nhân, rời hoả ngục
Được xây ngọn tháp, nhớ Doanh Châu
Chim thiêng tỉnh mộng còn đem đá
Chiến sĩ kiên gan sát cánh nhau
Qua khỏi kiếp ba, huynh đệ mất
Gặp nhau cười nụ hết oan cừu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)