Tiệc Mẫu ban sắp hồi từ giã
Mâm vua đông dùng đã vơi rồi
Đức vua muốn tới kịp thời
Ngựa nào kéo nổi xe Người lên tiên?

tửu tận tình do tại