Cỏ hóa rồng trên ao
Quạ kêu trên tường cao
Ai người trong thành nội
Trồng thạch lựu góc rào
Tơ xanh buộc năm ngựa
Vàng bạc kéo hai trâu
Cá trắng dẫn thuyền trôi
Đi mười dặm đêm rồi
Trở về không người biết
Bóng tối lầu Trầm Hương
Đàn sắt tựa giường lụa
Trằng tàn nghiêng rèm tương
Hôm nay hoa gạo rụng
Ngày mai lá ngô đồng
Nếu phụ bình sinh ước
Đâu phải Mạc Sầu hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.