Khách gió thu Mậu Lăng Lưu Vũ đế
Đêm ngựa về, sáng sớm đã mù tăm
Hương thu thoảng hoạ lan cùng cành quế
Ba sáu cung nền đất phủ rêu xanh
Xe kéo đi đường xa ngoài ngàn dặm
Gió cửa đông cùng ánh mắt chia phôi
Buồn theo ánh trăng suông rời cung Hán
Lệ ướt đầm thương nhớ lắm người ơi
Đường Hàm Dương cánh lan gầy tiễn khách
Trời có tình trời hẳn cũng già thôi
Trăng hoang vắng ôm mâm vàng cô lẻ
Rời Vị thành, nghe sóng vỗ xa khơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.