塞下曲其三

駿馬如風飆,
鳴鞭出渭橋。
彎弓辭漢月,
插羽破天驕。
陣解星芒盡,
營空海霧銷。
功成畫麟閣,
獨有霍嫖姚。

 

Tái hạ khúc kỳ 3

Tuấn mã như phong biều,
Minh tiên xuất Vị Kiều.
Loan cung từ Hán nguyệt,
Sáp vũ phá thiên kiêu.
Trận giải tinh mang tận,
Doanh không hải vụ tiêu.
Công thành họa Lân các,
Độc hữu Hoắc Phiêu Diêu.

 

Dịch nghĩa

Tuấn mã chạy như gió
Thét ra roi thẳng Vị Kiều
Giương cung từ tạ trăng Hán
Mũi tên cắm lông bắn phá giặc trời
Trận tan, tia sáng trên sao tắt
Doanh vắng, khói biển tiêu tan
Lập công được vẽ tượng trên gác Kỳ Lân
Chỉ có quan Phiêu Diêu họ Hoắc

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Ngựa bay như gió vút
Quất roi rời Vị Kiều
Giương cung biệt trăng Hán
Tên cứng nhằm giặc liều
Trận xong, sao trời tắt
Doanh vắng, khói sương veo
Gác lân ghi hình tích
Là quan Hoắc Phiêu Diêu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngựa tốt nhanh như gió,
Ra roi vượt Vị giang
Dương cung từ trăng Hán
Tên phá giặc hung tàn.
Trận tan sao lặn hết
Trại vắng sương mù tan.
Gác Lân ghi chiến tích
Chỉ tướng  Hoắc hiên ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tuấn mã nhanh như gió,
Thét roi ra Vị Kiều.
Cung giương rời Hán nguyệt,
Tên lắp nhắm binh kiêu.
Trận dứt sao trời hiếm,
Trại không sương biển tiêu.
Đài Lân công chép lại,
Chỉ mỗi Hoắc Phiêu Diêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngựa hay như gió, phi nhanh,
Roi kêu cầu Vị, từ thành phóng ra.
Giương cung, trăng Hán lìa xa,
Lắp tên, phá nát chẳng tha giặc trời.
Trận tan, tắt hết sao rồi,
Trại không, mù biển đã trôi đi dần.
Công thành, hình vẽ gác Lân,
Hoắc phiêu diêu, chỉ ghi phần tướng công!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngựa tốt chạy như cơn gió lốc
Vượt Vị kiều lập tức ra roi
Giã từ trăng Hán đang soi
Giương cung đuổi giặc ra ngoài biên cương
Trận đánh tan sao trăng đã lặn
Sương mù tan, trại vắng người không
Gác Kỳ Lân có ghi công
Tướng quân họ Hoắc một mình xứng danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa hay như gió lướt
Thẳng roi đến Vị KIều
Trăng Hán giương cung biệt
Giặc dữ bắn tên liều
Trận tan sao trời tắt
Doanh vắng sương biển tiêu
Gác Lân công ghi tạc
Hoắc tướng hình còn treo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuấn mã chạy như gió bay,
Thét roi cầu Vị thẳng ngay ra thành.
Giương cung từ tạ trăng ngàn,
Mũi tên lông bắn phá tan giặc trời.
Trận tan sáng tắt sao mờ,
Doanh trại vắng biển tan rời khói sương.
Gác Kỳ Lân tượng ghi công,
Hoắc Phiêu Diêu mình ông hưởng thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời