Hạ quốc chầu Thần Cực,
Giao Châu ngời sứ tinh.
Hoa mai nam bắc nở,
Cành trúc vẫn dài xanh.
Tục lạ thơ khôn tả,
Thôn hoang rượu mặc tình.
Triệu công tử phơi phới,
Chẳng thẹn mạng triều đình.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.