Thượng thư Văn Sử sẵn chân tài,
Ruổi ngựa theo người sứ cõi ngoài.
Đài ngọc Triệu vương thơ hạc xuống,
Biển xanh thiên tử chiếu rồng bay.
Các khe măng trúc so le động,
Năm núi hoa mai sắp sửa khai.
Bách Việt gió mây dầu có khác,
Ngâm đề há thiếu vận thơ hay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.