Ra đi phải có lồng đèn,
Gió len đèn tắt, phận hèn hèn thêm.


Sau ngày kinh thành Huế thất thủ, giặc Pháp ra lệnh ban đêm ai ra đường phải có đèn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]