Anh đi lính hay đi chết nướng?
Cho em nghe cái sướng chút mà
Cái đồ bỏ mẹ bỏ cha
Bỏ tình chồng vợ, bỏ bè con thơ
Sao anh như dại như khờ
Cứ đòi đi lính, phụng thờ Tây bang
Mấy lời em gián, em can
Anh nên nghĩ lại, tính đàng thiệt hơn


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001