Hồ thu lá đỏ rụng bao phen
Mây với ta đi một lá thuyền
Gaing Nam mấy độ đời trôi dạt
Ôi thương nhớ
Nhớ em trằn trọc ngủ không yên

tửu tận tình do tại