23.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Đương Tịnh (4 bài)
- Nam Long (1 bài)
Tạo ngày 10/01/2008 15:21 bởi Vanachi
Lý Trọng Nguyên 李重元 sống khoảng năm 1122 đời Tống Huy Tông, thân thế không rõ. Bốn bài từ Ức vương tôn còn lại của ông đều là giai tác.

 

Tuyển tập chung