Thác trút tự tầng cao,
Tiếng vang nơi đáy vực.
Một hạt bụi nhỏ nhoi,
Chẳng bám vào đâu được.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)