Nhầm tưởng thân tâm chịu khổ nàn,
Đều do chẳng biết theo chân Phật.
Muốn hay pháp hạnh rõ nguyên nhân,
Trời vốn không hoa trăng bát ngát.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)