Khởi từ đỉnh núi xanh ngăn ngắt
Chảy xuống thành dòng thác ngàn cao
Giống như vạt trắng cheo leo
Giữa trời thu nắng ngược treo rơi hoài

tửu tận tình do tại