Ngồi lâu mệt mỏi mãi đêm dài,
Nấu trà, cảm tạ tấm lòng ai.
Một chén xua tan trời u ám,
Lâng lâng thôi bận đó cùng đây.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)