Chúng sinh mắc bệnh tại ngu si,
Bồ tát chữa lành bởi trí bi.
Bệnh hết thuốc dành đơn tự chế,
Cất nơi núi thẳm để phòng khi.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)