Đào vừa mới tạ
Đôi yến bay về tổ
Hàn thực niên thời còn nhớ rõ
Tử mạch thanh môn chơi đã
Sở thành khắp chỗ xuân hoa
Dễ đâu du tử quên nhà
Chỉ có ban đêm quy mộng
Chẳng hay mình ở thiên nha


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.