Ánh ngọc trời thu muôn dặm xa,
Giữa sông lầu dựng, bóng mây nhoà.
Núi non luyến cảnh màu thu trẻ,
Năm tháng người đi tóc bạc ngà.
Hào đạt xưa nay quen chén uống,
Công danh nào đến lớp hầu già.
Lên cao chẳng muốn đeo thù tẩu,
Một chén tan sầu ta với ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.