Cung Quán Oa, gác Quán Oa;
Đỉnh non cột vẽ, la đà mây bay.
Còn hờn cao chửa đủ hay;
Chẳng trông quân Việt ngày rày kéo sang.