Chuỷ thủ vào cung Tần,
Kinh Khanh không kế hay.
Cao Tiệm Ly gõ trúc,
Cùng Vũ Dương ngang tay.
Đâm vua Tần Không trúng,
Kim Đài gò hoang ngay.
Ôi cái dũng thất phu,
Thù lớn khó báo thay.
Hầu Doanh gác Di Môn,
Mưu sâu kế lại dày.
Đem quân cứu nước Triệu,
Danh Tín Lăng vạn ngày.
Mồ ở thành Đại Lương,
Gió rì rào trên cây.
Hiệp khách nên đọc sách,
Trí dũng phải đủ đầy.

tửu tận tình do tại