Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 21/03/2019 09:16 bởi tôn tiền tử
Cố Hoành 顧峵 tự Vị Nhược 渭若, hiệu Kính Đình 敬亭, quê Thường Châu, Giang Tô, đỗ cử nhân năm Nhâm Tí đời Khang Hy, đến năm 1695 được bổ làm huyện lệnh huyện Ninh Hương, Sơn Tây. Trước tác có Hoài Cổ các thi tuyển 懷古閣詩選.