Thiên tai vô kế cứu thật đau,
Sáng sáng soi gương tóc trắng đầu.
Gia thất ly tan buồn đầy mắt,
Gió xuân buông thả cỏ mọc mau.
Sắc biếc sơn thành cũng rất đều,
Sầu không chịu được hướng trời kêu.
Lơ ngơ hoa liễu tàn chưa ngắm,
Mưa khắp Giang Nam hồng rụng nhiều.

tửu tận tình do tại