Nhạn Hành Dương vạn dặm,
Năm nay bắc quay lui.
Cứ song song mắt khách,
Bay đều đều lưng người.
Trong mây cùng kêu toáng,
Bên cát ít nghỉ ngơi.
Thư buộc mang lời rỗng,
Núi xưa buồn rau vi.

tửu tận tình do tại